دوشنبه 7 خرداد 1397 -
جستجو :
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
  برچسب شده با پروژه ها
مطالب/ در دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
      بهره برداری 89 پروژه عمرانی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
چهارشنبه 9 اسفند 1396
مطالب/ در دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
      بهره برداری 89 پروژه عمرانی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
چهارشنبه 9 اسفند 1396
صفحات/ عنوان پروژه های ارتباط با صنعت                            
      دانشکده بهداشت
دوشنبه 17 خرداد 1395
صفحات/ گروه فناوری - پایاننامه ها و پروژه ها - فناوری 90                            
     
دوشنبه 6 ارديبهشت 1395
صفحات/ فناوری و مدارک پزشکی - پایاننامه ها و پروژه ها                            
       
چهارشنبه 23 ارديبهشت 1394
صفحات/ محور مدیریت خطر                            
     
چهارشنبه 24 خرداد 1391
صفحات/ محور ممیزی بالینی                            
     
چهارشنبه 24 خرداد 1391