شنبه 2 تير 1397 - 08 شوال 1439
جستجو :
 
امروز : 5
ديروز : 24
ماه : 1218
 
  برچسب شده با کارگزوه توسعه همکاری
مطالب/ کارگروه توسعه همکاری بیمارستانها با دانشکده های پرستاری و مامائی                            
      عطف به آئین نامه توسعه همکاری بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی به دانشکده های پرستاری و مامائی در آموزش دانشجویان پرستاری، تنی چند از اعضای هیات علمی دانشکده بعنوان اعضای کارگروه توسعه همکاری ...
شنبه 14 مرداد 1396