سه شنبه 1 خرداد 1397 -
جستجو :
 
امروز : 0
ديروز : 1007
ماه : 0
 
  برچسب شده با pharmacology & toxicology
مطالب/ The Thesis Defence of Dr.Elham Ahmadian was held on ....                            
      The Thesis Defence of Dr.Elham Ahmadian was held on ...
چهارشنبه 4 اسفند 1395
مطالب/ The pre Thesis Defence of Javad Khalili Fard was held on..                            
      The pre Thesis Defence of Javad Khalili Fard was held on..
يکشنبه 26 دي 1395
مطالب/ The pre Thesis Defence of Dr.Elham Ahmadian was held on ..                            
      The pre Thesis Defence of Dr.Elham Ahmadian was held on ..
دوشنبه 6 دي 1395
مطالب/ The Thesis Defence of Dr.Aziz Eftekhari was held on..                            
      The Thesis Defence of Dr.Aziz Eftekhari
was held on..

يکشنبه 21 آذر 1395
مطالب/ The Thesis Defence of Dr.Haleh Vaez was held on ..                            
      The Thesis Defence of Dr.Haleh Vaez was held on ..
يکشنبه 21 آذر 1395
مطالب/ The pre Thesis Defence of Dr.Haleh Vaez was held on....                            
      The pre Thesis Defence of Dr.Haleh Vaez was held on....
سه شنبه 18 آبان 1395
مطالب/ Congratulations on selecting of Dr.Yadollah Azarmi as a head for....                            
      Congratulations on selecting of Dr.Yadollah Azarmi as a head for....
چهارشنبه 31 شهريور 1395
مطالب/ The pre Thesis Defence of Dr.Aziz Eftekhari was held ...                            
      The pre Thesis Defence of Dr.Aziz Eftekhari was held ...دوشنبه 29 شهريور 1395
مطالب/ The Thesis Defence of Dr.Afshin Kheradmand was held on..                            
     
The Thesis Defence of Dr.Afshin Kheradmand was held on..

يکشنبه 17 مرداد 1395
مطالب/ Congratulations to Dr.Mohammad Ali Eghbal for promotion to....                            
      Congratulations to Dr.Mohammad Ali Eghbal for promotion to
سه شنبه 19 آبان 1394