سه شنبه 1 خرداد 1397 -
جستجو :
 
امروز : 0
ديروز : 1007
ماه : 0
 
  برچسب شده با پروژههای عمرانی بهداشت
مطالب/ بازدید ازطرحهای عمران سلامت                            
      دکترهاشمی اقدم وکارشناسان ستادی شبکه جامع وهمگانی سلامت شهرستان اسکو ازطرحهای عمران سلامت شهرستان بازدید بعمل آوردند .
دوشنبه 20 شهريور 1396
مطالب/ بازدید سرپرست شبکه جامع وهمگانی سلامت شهرستان اسکو ازطرحهای عمرانی حوزه سلامت                            
      دکترهاشمی اقدم ازطرحهای عمرانی بیمارستان اسکو، آزمایشگاه مرکزبهداشت شهرستان (فسقندیس) ومجتمع سلامت اسکو بازدیدکرد
سه شنبه 14 شهريور 1396
مطالب/ طرحهای عمرانی شبکه جامع وهمگانی سلامت شهرستان اسکو                            
      بازدیددکترهاشمی اقدم ، سرپرست شبکه جامع وهمگانی سلامت شهرستان اسکو ازطرحهای عمرانی حوزه سلامت
سه شنبه 31 مرداد 1396