چهارشنبه 1 فروردين 1397 - 04 رجب 1439
جستجو :
 
امروز : 1875
ديروز : 2435
ماه : 1875
 
  برچسب شده با آبستاتین
مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد خانم معصومه جباری (چهارشنبه 96/3/3)                            
      با عنوان: مطالعه سطوح سرمی آبستاتین، فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز و فاکتور رشد عصبی با اجزای سندروم متابولیک در زنان.
دوشنبه 1 خرداد 1396