يکشنبه 28 آبان 1396 - 29 صفر 1439
جستجو :
 
امروز : 2316
ديروز : 3240
ماه : 85478
 
  برچسب شده با مدیرکل سازمان پزشک‌قانونی
مطالب/ برگزاری جلسه ای در خصوص اخذ رضایت آگاهانه با حضور مدیر کل سازمان پزشکی قانونی استان                            
      در راستای اهمیت اخذ رضایت آگاهانه و اجرای آن که از استانداردهای اعتباربخشی و محورهای اساسی اعتباربخشی و ...
يکشنبه 23 آبان 1395